นโยบายความเป็นส่วนตัว ・ นโยบายWebsite

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เมอิวะกรุ๊ปของเราให้ความสำคัญต่อการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างยิ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามจะถูกเก็บรักษาและจัดการอย่างเหมาะสม ท่านจึงสามารวางใจได้ว่า ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป้นอย่างดี

  1. 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าจะถูกปกป้องและจัดการอย่างสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
  2. 2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ตามนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวเท่านั้น โดยอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม และเราจะพยายามรักษาความถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ
  3. 3. ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ภายนอกจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษาความลับจะตกเป็นของผู้ได้รับมอบหมาย
  4. 4. เพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เราได้มีการดำเนินการตามแนวทางป้องกันต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม
  5. 5. เราพร้อมจะรับฟังความเห็นและคำปรึกษาของลูกค้าในเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัวอย่างเหมาะสมในทุกกรณ๊
  6. 6. เราจะพยายามปรับปรุงวิธีการจัดการ, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อการจัดการรักษาข้อมูลให้ดียิ่งๆขึ้นไป
  7. 7. ไม่เพียงแต่ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เรายังให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มบุคคล,นิติบุคคลอย่างเท่าเทียม

นโยบายWebsite

เว็ปไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมอิวะกรุ๊ป จุดประสงค์ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกิจการของเรา ท่านที่เข้าใช้เว็ปไซต์ของเราต้องรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขข้างล่าง

1. เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่เขียนอยู่บนเว็ปไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของเมอิวะกรุ๊ป ไม่สามารถนำไปด้ดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ ปลอมแปลง แจกจ่าย ให้ยืม ทำการแปลเป็นภาษาอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมาอย่างเด็ดขาด

2. Pข้อมูลส่วนตัว

เราจะนำข้อมูลที่ทำการสอบถามไปใช้ประโยชน์เฉพาะวัตถุประสงค์ที่แจ้งเท่านั้น จะไม่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆนอกเหนือ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่3หรือปล่อยให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล

3. อื่นๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลหน้าเว็ปไซต์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

pagetop